Volume 11, referees

Volume 11, referees

Copernicus Publications and the Chief Editors of JSSS thank the following colleagues very much for their work in reviewing the manuscripts published in the journal volume 11, 2022.
 • Alexandre Allard
 • Michaël Bahriz
 • Stephan Boden
 • Leander Claes
 • Stuart Davidson
 • Marc Dr. Schalles
 • Kasper Eersels
 • Michael Ehrhardt
 • Sascha Eichstädt
 • Hanns-Erik Endres
 • Agnes Eydam
 • Holger Fritze
 • Gerald Gerlach
 • Robert Kirchner
 • Roy Knechtel
 • Andreas König
 • Julia Körner
 • John Lehman
 • Frank Lienesch
 • E. Manikandan
 • Erwin Peiner
 • Daniel Platz
 • Stefan J. Rupitsch
 • Reinhard Schwödiauer
 • Andreas Schütze
 • Ralf Tschunky
 • Sander van den Driesche
 • Suren Vasilyan
 • Vesa Vuorinen
 • Roland Werthschützky
 • hongjun zhang
CC BY 4.0